Tuesday, February 26, 2013

Monday, February 25, 2013

Sunday, February 24, 2013

Thursday, February 21, 2013

Tuesday, February 19, 2013

Monday, February 11, 2013

വീട്ടിലേക്കെന്നു പോകുന്നു
ചോദിക്കുന്നു കൂട്ടുകാർ
കൂട്ടു കിടക്കുന്നു പുസ്തകകൂട്ടങ്ങൾ,
പടിവാതിലോളം പറന്നു മറയുന്നു
കൊച്ചരി പ്രാവ് ,കലണ്ടറിൽ
ചൂട്ടുകത്തിച്ചുകിടക്കുമവധികൾ...
(വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി/ഡി.വിനയചന്ദൻ)

Saturday, February 9, 2013

Monday, February 4, 2013

Saturday, February 2, 2013